! :


 !  :
! :
 !  :


| VK
(+) 0  (-), , , , , , , , , , , , i, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

! ! !